ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.


Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.ch
CHF20.00
1 سال
N/A
CHF20.00
1 سال
.com
CHF12.50
1 سال
CHF12.50
1 سال
CHF12.50
1 سال
.eu
CHF14.00
1 سال
CHF14.00
1 سال
CHF14.00
1 سال
.org
CHF16.00
1 سال
N/A
CHF16.00
1 سال
.be
CHF14.00
1 سال
N/A
CHF14.00
1 سال
.biz
CHF13.50
1 سال
N/A
CHF13.50
1 سال
.net
CHF12.50
1 سال
CHF12.50
1 سال
CHF12.50
1 سال
.cc
CHF26.00
1 سال
N/A
CHF26.00
1 سال
.co
CHF38.50
1 سال
CHF38.50
1 سال
CHF38.50
1 سال
.ac
CHF75.00
1 سال
N/A
CHF75.00
1 سال
.ae
CHF88.00
1 سال
N/A
CHF88.00
1 سال
.co.uk
CHF16.00
2 سال
N/A
CHF16.00
2 سال
.de
CHF14.00
1 سال
N/A
CHF14.00
1 سال
.es
CHF12.50
1 سال
N/A
CHF12.50
1 سال
.fm
CHF90.00
1 سال
N/A
CHF90.00
1 سال
.fr
CHF12.00
1 سال
N/A
CHF12.00
1 سال
.info
CHF14.00
1 سال
N/A
CHF14.00
1 سال
.it
CHF17.50
1 سال
N/A
CHF17.50
1 سال
.jp
CHF90.00
1 سال
N/A
CHF90.00
1 سال
.lu
CHF32.00
1 سال
N/A
CHF32.00
1 سال
.me
CHF25.00
1 سال
N/A
CHF25.00
1 سال
.me.uk
CHF15.00
1 سال
N/A
CHF15.00
1 سال
.mobi
CHF22.50
1 سال
N/A
CHF22.50
1 سال
.mx
CHF50.00
1 سال
CHF50.00
1 سال
CHF50.00
1 سال
.se
CHF25.00
1 سال
N/A
CHF25.00
1 سال
.tv
CHF26.00
1 سال
N/A
CHF26.00
1 سال
.ws
CHF26.00
1 سال
N/A
CHF26.00
1 سال
.gr
CHF25.50
2 سال
N/A
CHF25.50
2 سال
.im
CHF44.00
1 سال
N/A
CHF44.00
1 سال
.cz

سال
N/A
N/A
.com.gr
CHF30.00
2 سال
N/A
CHF30.00
2 سال
.net.gr
CHF30.00
2 سال
N/A
CHF30.00
2 سال
.org.gr
CHF30.00
2 سال
N/A
CHF30.00
2 سال
.edu.gr
CHF30.00
2 سال
N/A
CHF30.00
2 سال
.eu.com

سال
N/A
N/A
.parts
CHF40.00
1 سال
CHF40.00
1 سال
CHF40.00
1 سال
.cn

سال
N/A
N/A
.ru
CHF12.00
1 سال
CHF12.00
1 سال
CHF12.00
1 سال
.li
CHF20.00
1 سال
N/A
CHF20.00
1 سال
.press
CHF66.00
1 سال
N/A
CHF66.00
1 سال
.software
CHF32.50
1 سال
CHF32.50
1 سال
CHF32.50
1 سال
.io
CHF55.00
1 سال
CHF55.00
1 سال
CHF55.00
1 سال
.ro
CHF70.00
1 سال
CHF70.00
1 سال
CHF70.00
1 سال
.guru
CHF38.00
1 سال
N/A
CHF38.00
1 سال
.com.br
CHF47.00
1 سال
CHF47.00
1 سال
CHF47.00
1 سال
.xyz
CHF17.50
1 سال
CHF17.50
1 سال
CHF17.50
1 سال
.love
CHF45.00
1 سال
CHF45.00
1 سال
CHF45.00
1 سال
.ελ
CHF28.16
2 سال
CHF28.16
2 سال
CHF28.16
2 سال
.voyage
CHF55.00
1 سال
CHF55.00
1 سال
CHF55.00
1 سال
.villas
CHF55.00
1 سال
CHF55.00
1 سال
CHF55.00
1 سال
.store
CHF58.00
1 سال
CHF58.00
1 سال
CHF58.00
1 سال
.ee
CHF99.00
1 سال
N/A
CHF99.00
1 سال
.fi
CHF30.00
1 سال
N/A
CHF30.00
1 سال
.dk
CHF19.00
1 سال
N/A
CHF19.00
1 سال
.no
CHF25.00
1 سال
N/A
CHF25.00
1 سال
.ca
CHF18.00
1 سال
CHF18.00
1 سال
CHF18.00
1 سال
.nl
CHF7.00
1 سال
N/A
CHF12.00
1 سال
.international
CHF22.71
1 سال
CHF22.71
1 سال
CHF22.71
1 سال
.studio
CHF25.95
1 سال
CHF25.95
1 سال
CHF25.95
1 سال
.technology
CHF22.70
1 سال
CHF22.70
1 سال
CHF22.70
1 سال
.is
CHF95.00
1 سال
CHF95.00
1 سال
CHF95.00
1 سال
.energy
CHF15.00
1 سال
CHF15.00
1 سال
CHF15.00
1 سال
.online
CHF15.00
1 سال
CHF15.00
1 سال
CHF15.00
1 سال
.us
CHF15.00
1 سال
CHF15.00
1 سال
CHF15.00
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains